Porta llisa lacada en blanc amb bastiment tipus americà

Lacado blanc